Verslag

Financiën

Weidevogelbescherming kost niet alleen geld. Soms levert het ook wat op. Maar die opbrengst is in feite een kostenvergoeding voor geleverde inspanning en verlies aan opbrengst.

Vergoedingen voor agrariërs alleen in provinciale weidevogelgebieden

In het werkgebied van de Vrienden van het Boerenland liggen een aantal provinciale weidevogelgebieden. In Gelderland zijn dat Wilpse Klei, Wapenveldsebroek, Hoenwaard, Gelderse Waard en Aersoltweerde. In Overijssel Marle en Zalk.

In deze gebieden kunnen agrariërs voor hun weidevogelbeheer per hectare SNL-vergoedingen krijgen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zwaarte van het beheer. De hoogste vergoedingen gelden voor SNL-pakketten waarbij op een perceel slechts ruige mest wordt uitgereden en waar niet eerder dan 15 juni wordt gemaaid. Agrariërs die belangstelling voor deze SNL-vergoedingen hebben, kunnen contact opnemen met Cor Heidenrijk (secretaris).

Agrariërs in deze gebieden vormen een collectief. En voor deze gebieden wordt jaarlijks een collectief beheerplan opgesteld door de gebiedscoördinator van de agrarische natuurvereniging. In dat beheerplan wordt op alle aspecten van het weidevogelbeheer ingegaan. Zoals maaibeleid, waterhuishouding, predatie, openheid van landschap enz. In het beheerplan kunnen agrariërs en vrijwilligers tot op perceelsniveau het afgesproken beheer terug vinden. De collectieve beheerplannen voor de Gelderse gebieden worden aan boeren en vrijwilligers door de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom ter beschikking gesteld. Ook zijn de plannen, als u deze nog niet heeft ontvangen, op te vragen bij ons secretariaat. Voor de Overijsselse gebied Marle stelt de agrarische natuurvereniging Groen Salland het collectief beheerplan op en voor Zalk de agrarische natuurvereniging Camperland.

Buiten boven genoemde provinciale weidevogelgebieden zijn er voor agrariërs op dit moment geen mogelijkheden meer om met de overheid beheerovereenkomsten voor weidevogels af te sluiten. Lopende beheerovereenkomsten kunnen niet verlengd worden. Afhankelijk van de ligging van uw perceel kunnen aflopende weidevogelovereenkomsten misschien nog wel omgezet worden in botanisch beheer. Ook daarvoor kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Ook Vrienden van het Boerenland heeft op dit moment niet (meer) de financiële middelen om agrariërs buiten de provinciale weidevogelgebieden een vergoeding voor uitgekomen nesten te betalen.

Vergoedingen voor bestuur

De bestuurders en coördinatoren van Vrienden van het Boerenland zijn ook vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoordingen Vrienden van het Boerenland

Over 2017: financieel verslag 2017
Over 2018: financieel verslag 2018
Over 2019: financieel verslag 2019